Notulen jaarvergadering 2014

Notulen van de jaarvergadering De Helderse Kookclub 2014

 

Datum: dinsdag 24 maart 2015 jaarvergadering

Afwezig met afbericht:, Leo en Marion, Irene, Martin, Piet , Jessica en Jans.

Aanwezig: Benno, Marianne, Gerard, Joop, Afke, Inge, Margie, Emmy, Marike, Peter, Martine, Robert, Richard, Jurgen, Hellen, Marrie, Sjaak en Nel

1. Opening: Hellen opent de vergadering om 20.30 uur.

2. Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen.

3. Jaarverslag van de secretaris: jaarverslag 2014 opgesteld door Martine, goedgekeurd, geen opmerkingen.

4. Verslag van de penningmeester:  Verslag en bijlage zijn overzicht, Jurgen en Joop lichten toe, is duidelijk, geen opmerkingen.

Spaarrekening is verder ingeteerd, maar niet zorgwekkend, zou mooi zijn als het leden bestand wordt uitgebreid, in totaal zijn er 7 open plaatsen, over de 2 avonden.

Aandacht gevraagd voor het afmelden voor een betere inkoop, wordt nu wat krapper ingekocht, omdat het afmelden, vaak op het laatste moment is, net als voorgaande jaren. Nieuw is dat er per kookavond is berekening wat het budget is. Dit geeft meer inzicht en de uitgaven zijn zo per maand te volgen.

Het boekhoudprogramma bevat deze mogelijkheden.

Compliment aan de leden de betalingsdiscipline was top afgelopen jaar.

5. Verslag van de kascontrolecommissie: Robert Hulzenbos en Richard Kersbergen hebben alle financiële stukken nagekeken en in orde bevonden.

6. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie: volgens de statuten is Robert aftredend, Peter Boutkan neemt zijn taak over en zal volgend jaar met Richard de kascontrole doen.

7. De maîtrecommissie (MC)geeft aan dat het heel moeizaam is om externe maîtres te krijgen, de laatste jaren is dit steeds moeilijker, is een terug kerend punt op de agenda. Afgelopen jaar is de planning wel goed verlopen. Zijn een aantal externe maîtres geweest en leden hebben zich opgegeven als maître, dank daarvoor.

Het back-up rooster werkte ook afgelopen kookjaar goed, gaan we mee door.

Vraag aan alle leden, ga je uit eten en wil je iemand enthousiast krijgen, op de

Website kun je een brief vinden, daarin staat de praktische informatie beschreven, je kunt de brief printen en afgeven. Heb je iemand bereid gevonden, meld dit aan de MC commissie.

8. Mededelingen bestuur:

a. Aandacht gevraagd voor het (tijdig) afmelden voor een betere inkoop,

Hiervoor verwijzen we naar de link op de site of via ons nieuwe email adres

 heldersekookclub@hotmail.nl.

 1. Er is een facebook pagina gemaakt door Nel, dit om veel mensen te bereiken en wellicht zijn er onder deze nieuwe leden of maîtres. Like de pagina, hoe meer mensen dit doen, hoe meer mensen informatie over de kookclub lezen, wat wellicht nieuwe leden of maîtres kan opleveren.
 2. Flyers voor introducés en nieuwe leden zijn op, graag nieuwe voorraad printen, Kunnen in de voorraadkast, zorg dat je introducés deze mee krijgt zodat hij/zij weet waar het geld naartoe overmaken kan worden.
 1. Kookavonden volgend seizoen, welke maîtres en professionals van onszelf:
  1. Koken uit de box, afgelopen jaar voor het eerst geïntroduceerd, was wennen, maar uiteindelijk is het enthousiast ontvangen, voor 2015 en 2016, benaderen we Martin hier wederom voor.
  2. Geïnteresseerden voor het kerst koken graag melden.
  3. Alle leden kunnen maîtres aanleveren naar de MC, graag voor 1 juni, in juni vergaderd MC ivm planning seizoen 2015/2016.
  4. De leden die zelf maître willen zijn, tijdens de vergadering hebben leden zich aangemeld, de niet aanwezige kunnen zich, voor 1 juni melden, zie hierboven.
  5. Het werken met thema’s is positief ontvangen, voor komend seizoen, houden we dit vast.
 2.  Formule partneravond:Naam wordt gewijzigd in gastenavond, voorkeur gaat uit naar zelf koken, datum ivm de avond volgt.
 3.  Afscheid Rein:Rein is dit jaar gestopt, is geen aandacht aan besteed. Bestuur verontschuldigt zich daarvoor, Rein is 1 van de oprichters van de kookclub en heeft jaren een bestuursfunctie gehad, met andere woorden een afscheid is op zijn plaats. Rein en zijn vrouw Karin zijn uitgenodigd voor de laatste kookavond van het jaar, de BBQ. Martine heeft een idee ivm een cadeau. Martine pakt dit verder op, de leden krijgen de informatie via de mail.
 4. Rondvraag: Marianne Barth: graag aandacht voor de opmaak van de borden, ziet er de laatste tijd, rommelig uit.

  Ook graag aandacht, dat er per avond een nieuwe techniek de aandacht krijgt, zodat er altijd wat nieuws te leren valt.

  Dit in combinatie met recepten, doe er moeite voor als je maître bent, recept uit de aller handen, wordt niet direct gewaardeerd.

  Kan het bestuur naar de school aangeven dat het veelal erg vies is, is hier wat mee te doen in combinatie met huur?

  Losse vragen:

 1. bij nieuwe leden, zijn de werkzaamheden duidelijk, er liggen in de kast A4tjes met daarop de werkzaamheden, pak die erbij.
 2. Flyers nieuwe leden zijn op, graag nieuwe printen.
 3. Cadeaubon die er is van de club, meer aandacht geven, is een insteek voor nieuwe leden
Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie