Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement van de Helderse Kookclub

zoals opgesteld op 29 juli 1998 (Herzien 25 maart 2014)

Artikel 1

Het doel van dit reglement is het leven gemakkelijker te maken, daar waar nodig duidelijkheid te verschaffen en dienen als handleiding. Het staat alle leden vrij om wijzigingsvoorstellen bij het bestuur neer te leggen. Het bestuur beslist over het wel of niet doorvoeren van wijzigingsvoorstellen en onderbouwt deze beslissing.

Artikel 2

Dit reglement is van toepassing op alle leden van “De Helderse Kookclub” en hun introducees tijdens de kook -en thema avonden van de club.

Artikel 3

De leiding van een kook -of thema- avond zal in principe bij de maitre of chef van die avond worden neergelegd. Hij of zij die de leiding heeft fungeert als vraagbaak voor die avond, zorgt voor het handhaven van het tijdschema, zorgt voor de receptuur en de lijst met benodigde boodschappen.

Artikel 4

De kookavonden en de deelnemers eraan zijn gebaat bij een goede hygiëne. Het handhaven van de hygiëne is een taak en verantwoordelijkheid voor alle deelnemers aan de kookavonden. Het zal als een goede gewoonte worden beschouwd dat leden elkaar bijstaan bij de handhaving van de hygiëne in de keuken.

Artikel 5

Het is de verantwoordelijkheid van alle leden om er voor te zorgen dat de keuken en de keukenapparatuur in onberispelijke staat worden achtergelaten. Schade, ontstaan op wat voor manier ook, dient zo spoedig mogelijk aan een van de bestuursleden gemeld te worden.

Artikel 6

Het staat de leden vrij kleding en schoeisel te kiezen mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden tijdens het koken:

  1. Gesloten, stevige schoenen voorzien van anti-slip zolen voor dames en heren
  2. Schone sloof of schort tijdens het koken
  3. Schone kleding

Artikel 7

Het bestuur draagt zorg voor de aanwezigheid van een EHBO kist tijdens alle kook of thema- avonden. Tevens zal er naar worden gestreefd tijdens elke kookavond iemand beschikbaar te hebben welke bekwaam is in EHBO technieken.

Artikel 8

Lang haar dient bijeen gebonden te worden tijdens het koken.

Artikel 9

De lokatie van keuken en directe omgeving zijn geïdentificeerd als openbare ruimten. Derhalve geldt er een rookverbod in deze ruimten. Het bestuur zal in overleg met de leden en de beheerder van de ruimten een alternatieve plaats aanwijzen waar roken kan worden toegestaan.

Artikel 10

Het gebruik van alcoholische drank zal een wezenlijk onderdeel uitmaken van de kook -en thema avonden. Overmatig drankgebruik behoort niet tot de doelen welke de kookclub zich gesteld heeft.

Artikel 11

Ieder lid dat zich onprettig behandeld voelt of zich niet kan vinden in de wijze waarop zaken worden georganiseerd heeft de sociale plicht een van de bestuursleden daarvan op de hoogte te brengen. Het afhandelen van een dergelijke situatie en het resultaat van overleg binnen het bestuur zal altijd aan de belanghebbenden worden medegedeeld.

Artikel 12

Schade welke is ontstaan door bewust onjuist of kwaadwillig gedrag zal worden verhaald op het betreffende lid. In dat geval zal het betrokken lid volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit voor de vereniging. In alle andere gevallen zal voor schadeverhaal gebruik gemaakt worden van algemene middelen van de vereniging of een verzekeringconstructie.

Artikel 13

De betaling van de financiële bijdragen dient op één van de drie mogelijkheden te geschieden.1x per jaar de gehele contributie voor 30 juni van het desbetreffende kook jaar. 2x per jaar de helft van de contributie voor 30 juni en 31 december van het desbetreffende kook jaar of in 10 maandelijkse termijnen. Bij overschrijding van deze termijnen zal aanmaning via bet bestuur plaatsvinden. Indien na aanmaning geen betaling plaatsvindt beslist het bestuur over vervolgactie met als maximale eindsituatie ontzegging van deelname aan activiteiten van de kookclub.

Artikel 14

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de secretaris van de vereniging voor 1 december van het kalenderjaar.

Artikel 15

Introducees zijn welkom indien de chef van de betrokken kook -of thema-avond daarvoor toestemming heeft gegeven. Per kookavond zijn maximaal twee introducees welkom. Tijdens thema-avonden zal per avond door het bestuur bekendgesteld worden welk aantal introducees welkom zijn.

Artikel 16

In verband met de wetgeving op het gebied van de privacy zullen geen van de leden ledenlijsten of andere gegevens beschikbaar stellen aan personen of instanties buiten de vereniging.

Artikel 17

Het bestuur is verplicht om op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

  1. namen en adressen van alle leden van de vereniging
  2. presentielijsten en notulen van alle ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen
  3. bezittingen en schulden van de vereniging.

Artikel18

De secretaris houdt en ondertekent de notulen van de bestuurs -en algemene ledenvergaderingen. De secretaris voert namens de vereniging alle correspondentie in algemene zin. Alle hierop betrekking hebbende stukken word en voor of namens de secretaris getekend. Alle stukken worden bijgehouden in een archief. De secretaris brengt namens het bestuur verslag uit op de algemene ledenvergadering over de gang van zaken gedurende de afgelopen periode.

Artikel 19

De penningmeester draagt verantwoording af voor de inning van de contributies en andere gelden. Hij doet de uitgaven waarvoor het bestuur hem gemachtigd heeft. Hij is verplicht de kascontrolecommissie inzage te geven in alle boeken en bescheiden. Op de jaarvergadering of op speciaal verzoek legt hij verantwoordelijkheid af over de afgelopen periode van het verenigingsjaar. Hij dient een begroting in voor een komend verenigingsjaar.

Artikel 20

De vereniging kan geen verantwoordelijkheid dragen voor persoonlijke eigendommen van welke aard ook. Vanzelfsprekend worden alle eigendommen met de nodige voorzichtigheid en respect voor andermans eigendom behandeld.

Print Friendly, PDF & Email